Znalecká činnosť

Od roku 2014 pôsobím ako znalec z odboru Stavebníctvo pre odvetvia Pozemné stavby a Statika stavieb. Som zapísaný v zozname, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evid. č. 915036.

Poskytujem služby hlavne v Žilinskom kraji, ale územná pôsobnosť je na území celej republiky.

V rámci poskytovaných služieb vypracúvam znalecké posudky v oblastiach Pozemné stavby a Statika stavieb. Okrem toho vypracúvam odborné vyjadrenia, stanoviská a iné úkoly pre potreby orgánov verejnej správy, komerčnej sféry a laickej verejnosti. Pri svojej činnosti  kladiem dôraz na individuálny prístup ku klientom s ohľadom na efektívnosť pri poskytovaní služieb. Dbám o diskrétnosť získaných informácií  pričom som viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach. Spolupracujem s odborníkmi z oblasti práva, pozemných stavieb a statiky stavieb. Pri svojej práci často využívam poznatky z odborných seminárov vedených pod záštitou uznávaných domácich a zahraničných odborníkov pôsobiacich v daných odboroch.