Ceny

Cena projektových prác

Cena projektových prác sa stanovuje na základe dohody medzi zákazníkom a projektantom. Podkladom pre stanovenie ceny projektu je podrobná špecifikácia predmetu projektu.  Po obhliadke, upresnení predmetu projektu a prebratí podkladov dôjde k upresneniu ceny projektových prác a stanoveniu termínu vyhotovenia. 

Cena znaleckého posudku

Cena znaleckého posudku alebo Odmena znalca je upravená v zákone č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a  vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.  491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov tlmočníkov a prekladateľov.

Cena za inžiniersku činnosť

Cena za inžiniersku činnosť  sa stanovuje na základe dohody medzi zákazníkom a projektantom.

Cena za obhliadku nehnuteľnosti

Cena za obhliadku nehnuteľnosti v prípade kúpy alebo pred zateplením stavebného objektu je závislá od veľkosti posudzovaného objektu, jeho polohy a formy požadovaného výstupu.                     Po telefonickom upresnení vstupných údajov sa určí cena za obhliadku.